Настоящият документ, съдържа условията за ползването на уебсайта, достъпен на домейна: https://genettiv.com/ . Преди да използвате този уебсайт, Вие сте длъжни да ги прочетете внимателно и да запознаете тях. При използване на сайта, потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с клаузите, разбрал ги е, приема ги безусловно и се задължава да ги спазва

Информация за Администратора: 

Наименование на Администратора: 

ЕИК:

Седалище и адрес на управление: България, гр. София, ж.к. “Света Тройца”; ул. “Зографски Манастир”, № 15, 

Телефон: 0889628995

Електронна поща: [email protected]

Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000,гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,
Телефон: 02/9330565
Факс: 02/9884218
Гореща линия: 0700 111 22

Email: [email protected]
Уеб сайт: www.kzp.bg

ИЗПОЛЗВАНИ ТЕРМИНИ

Уебсайт/сайт – обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

Администратор –  Лицето, което осъществява управлението и поддръжката на платформата и по конкретно –  

Потребител – всяко лице, въвело от всяко възможно техническо средство електронния адрес или достигнало по друг начин до интернет сайта,  което използва уеб сайта, изпраща запитвания към Администратора с цел получаване на оферта и последващо сключване на договор за предлаганите услуги.

Лични данни – всяка информация, свързана с идентифицирано или идентифицируемо живо физическо лице. Отделни данни, които когато се съберат заедно могат да доведат до идентифициране на конкретно лице, също представляват лични данни. Например такива са: собствено име и фамилия, домашен адрес, имейл адрес, номер на картата за самоличност, данни за местоположение, адрес на интернет протокол (IP).

Рекламни материали –  система от компоненти за популяризиране и привличане на публичното внимание и интерес към определен продукт, услуга или бранд чрез аудиовизуално съдържание с цел да се предизвика положително възприятие и увеличи желанието за потребление на аудиторията.ю

Авторско право – всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма. 

Предмет и характеристики на уеб сайта. 

Чл. 1 (1) genettiv.com e уебсайт, предоставящ възможност на Потребителите да се запознаят с предлаганите от Администратора услуги в сферата на дигиталния маркетинг, SEO оптимизация и изработка на уебсайтове и онлайн магазини. 

(2) Уебсайтът предоставя възможност на Потребителите да изпратят запитване с цел получаване на допълнителна информация за предлаганите услуги, изготвяне на ценова оферта или поръчка на конкретна услуга.

Чл. 2 (1) Преди да се използват информационните и търговски услуги, предлагани от Администратора, всяко лице следва да се запознае с Общите условия за ползване на сайта. Всяко лице, който се е съгласил с Общите условия на сайта, е длъжен да ги спазва и да упражнява всички права, предвидени в тях.

(2) Настоящите Общи условия (в цялост или части от тях) се прилагат винаги и във всички случаи, когато физическо или представител на юридическо лице, посети настоящия сайт, за да се възползва от информационното съдържание, което е достъпно, както и от функционалностите, които представя уебсайтът. Настоящите общи условия не се прилагат в горепосочените хипотези единствено ако между съответните страни е подписано писмено споразумение и/или не е уговорено друго. 

(3) Администраторът задължително урежда всички отношения във връзка с предоставяните услуги с подписването на отделен писмен договор, съгласно вида на предоставяната услуга.

Права и задължения на Потребителите.

Чл. 3 Потребителят  има следните права: 

 1. Да разглежда и да се запознава с предлаганите услуги в сферата на дигиталния маркетинг, SEO оптимизацията, ефективността на дигиталното съдържание и други уеб базирани услуги. 
 2. Да изпраща запитвания до Администратора при необходимост от допълнителнителна информация за услугите, условията при които могат да бъдат предоставени, както и при наличие на възникнал проблем с използването на сайта;
 3. Да попълва свой лични данни с цел изпращане на запитване до Администратора или абониране за бюлетин с актуални новини и оферти за предлаганите услуги;
 4. Да уведомява Администратора при наличие на нарушение на права на интелектуалната собственост.

Чл. 4 Потребителят има следните задължения: 

 1. Да използва уебсайта законосъобразно и в пълно съответствие с настоящите Общи условия;
 2. Да не предприема злоумишлени действия или бездействия, които могат да попречат или да повлияят на функционирането на уебсайта;
 3. Да не се опитва да реализира неразрешен достъп до сървърите, поддържани от Администратора; 
 4. Да не предоставя на трети лица с комерсиална или с некомерсиална цел каквото и да е съдържание, информация, технология, ноу-хау, които са извлечени от уебсайта, без изричното разрешение на Администратора;
 5. Да не копира, изменя, възпроизвежда и разпространява  информацията от този сайт, за цели, различни от тези, които са пряко свързани с предназначението на сайта, без изричното предварително писмено съгласие на Администратора;
 6. Да не нарушава правата и законните интереси на Администратора чрез злоумишлени действия или бездействия; 
 7. Да споделя вярна, точна и актуална информация при изпращане на запитване и абониране за бюлетин.

Права на потребителите във връзка със защитата на личните данни. 

Чл. 5 (1) Правата на Потребителите, с които се съобразява Администратора при предлагане на своите услуги, са съобразени със Закона за защита на потребителите и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 г. Политиката ни за поверителност, определя условията, при които обработваме всички лични данни, които събираме от Вас, или които ни предоставяте.

(2) Ако от ваша страна бъде забелязано нарушение, свързано с обработката и съхранението на лични данни от Администратора, моля да свържете се с нас на посочените контакти. 

(3) Бихте могли да се свържете с регулаторния орган – Комисия за защита на личните данни чрез способите описани в уеб страницата, достъпна на адрес: https://www.cpdp.bg/, ако е налице неудовлетвореност от взетото решение. 

Авторски права

Чл. 6 Изложените в уебсайта видеоматериали, снимки, изображения, илюстрации, описания, както и софтуерния код и наличните бази данни са обект на интелектуална собственост и не следва да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство

Чл. 7 (1) Правото на достъп на потребителите до уебсайта на Администратора не включва правото да използват, копират или възпроизвеждат информация, представляваща обект на интелектуална собственост. 

(2) Правилото на ал. 1 не се прилага ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване с нетърговски цели, която по никакъв начин не уврежда законните интереси на авторите или другите носители права на интелектуална собственост. 

(3) В хипотезата на ал.2, съответният потребител е необходимо да използва RSS емисии, които служат за автоматично агрегиране на съдържание от други сайтове, чийто адрес е указан в meta информацията на всяка страница на сайта. Те съдържат заглавие, автор, снимка и първите 500 (петстотин) знака на съответната страница. Всяка публикация във формат, различен от уеб сайт изисква писмено разрешение от Търговеца. Ако другите сайтове използват прикачената в RSS емисията снимка, тя трябва задължително да е придружена от заглавието, първите 500 знака от текста и автора.

Чл. 8 (1) Ако Администраторът установи нарушение на правото на интелектуална собственост върху обектите в уебсайта, той има право да забрани достъпа на Потребител по телефон, имейл адрес или IP адрес.

(2) При нарушение на правото на интелектуална собственост  Администраторът има правото да търси обезщетение за всички преки и косвени имуществени и неимуществени вреди в пълен размер.

Отговорност на Администратора.

Чл. 9 (1) Администраторът не носи отговорност за имуществени и/или неимуществени вреди, понесени от Потребителя или други лица при наличие на невъзможност за използването на уебсайта, освен ако не се докаже изключителната вина 

(2) или във връзка с типа на представеното съдържание; грешки или щети поради вируси, които могат да засегнат компютърното оборудване, софтуера, данните или друго имущество на потребителя поради предприети действия и достъп до, използване или разглеждане на Интернет сайта, или изтеглянето от страна на Потребителя на материали от уебсайта или уебсайтове, свързани с уебсайта. 

Чл. 10 В уебсайта могат да бъдат разположени рекламни материали  с препратки към външни сайтове. При отваряне на съответните препратки и преглед на сайтовете, Администраторът не носи отговорност за настъпването на вреди които са възникват вследствие на извършените действия от страна на потребителя.  

Чл. 11 Уебсайтът може да съдържа препратки към други уебсайтове. Администраторът не носи отговорност за последствията от предоставянето на лични данни от страна на Потребителите в тези сайтове. 

Чл. 12 Администраторът носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по обработване на данните в съответствие с принципите за защита на личните данни.

Реклами

Чл. 13 Администраторът може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели и/или рекламни агенции.

Чл. 14 Администраторът си запазва правото при предоставяне на услугите да поставя на вниманието на потребителите реклами, рекламни банери, платени публикации, и друго аудиовизуално съдържание  с рекламна цел. 

Преходни и заключителни разпоредби.

Чл. 15 (1) При актуализация на настоящите Общи условия, Администраторът има задължение да уведоми Потребителите за промените, което става чрез публикация на видно място в уебсайта. 

(2) Актуализираният вариант на Общите условия има действие за потребителите, ако:

1.след изричното уведомяване от Администратора, Потребителят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или

 1. след публикуването им на сайта в платформата, Потребителят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля или
 2. Потребителя изрично се съгласи с тях;

Чл. 16 (1) При обявяване на  недействителност на отделни клаузи от Общите условия или от приложенията към тях, това няма повлияе върху действителността на целия документ. 

(2) Недействителните клаузи се заместват от двете страни с други валидни такива, съответстващи на смисъла и целта на договорните разпоредби. При непостигане на съгласие относно съдържанието им се прилагат по аналогия законови разпоредби, уреждащи подобни отношения.

Чл. 17 Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, ще бъдат разрешавани от съдът с компетентната юрисдикция.

(2) Потребителят е информиран за възможността да прибегне в случай на спор до помирителна комисия съгласно ЗЗП (ЗПЦСЦУПС), процедура за медиация, онлайн решаване на спорове на ЕС или друг алтернативен начин за разрешаване на спорове.

 

Настоящите общи условия са приети на 01.07.2024 г.

GENETTIV
Copyright© 2024 GENETTIV, All rights reserved.